REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem nelkoatopic.pl.

Sprzedającym jest:

Nelko Atopic Elżbieta Mysiak

Ul. Cicha 7B

05-830 Rusiec

NIP: 835-148-87-93

zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu 504 909 676

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@nelkoatopic.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem nelkoatopic.plza pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy nelkoatopic.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie nelkoatopi.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Materiały z których są wykonane zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript.

6. Zabroniene jest dostarczanie treści nielegalnych wg prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych nelkoatopic.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Sklep nelkoatopic.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych towarów oraz do przeprowadzania jak również odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Uprawnienie to nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

3. Promocje w sklepie internetowym nelkoatopic.pl nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową / drogą mailową.

5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający będzie próbował skontaktowac się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania dowodu zakupu w postaci faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

9. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane. Sprzedający i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, otrzymania potwierdzenie wpłaty w przypadku płatności „Przelewy24” lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

13. Towar zostanie wysłany do klienta tylko wtedy gdy jest on dostępny na Magazynie sklepu internetowego nelkoatopic.pl. W przypadku gdy towaru nie ma na Magazynie  jest on niedostępny w sklepie internetowym i klient nie  może dodać go do koszyka. Produkt niedostępny jest nieaktywny do czasu kiedy jego stan zostanie zaktualizowany i pojawi się możliwość dodanie go do koszyka.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” oraz „Przelewy24”. Przy wyborze opcji płatności „Zapłąć przelewem” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Termin dostawy może ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

5. W szczególnych przypadkach sklep nelkoatopic.pl może podjąć decyzję o podziale zamówienia  i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. Jeżeli podział zamówienia nastąpi z powodów leżących po stronie sklepu nelkoatopic.pl klient ponosi koszt wysłania tylko pierwszej przesyłki. Koszt wysłania kolejnych przesyłek pokrywa sprzedający.

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w odnośnik: Płatności i dostawa

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, przy pomocy przelewu na konto bankowe sklepu, bądź za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Przelewy24”.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailem na adres sklep@nelkoatopic.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy, tj.:

Nelko Atopic

Ul. Cicha 7B

05-830 Rusiec

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Klient może zwrócić całość zamówienia lub jego część.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy 

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, uniemożliwiający uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty objete są roczną gwarancję producenta.

2. Preferowane jest aby reklamację składać drogą mailową na adres sklep@nelkoatopic.pl załączając wypełniony formularz reklamacyjny (skan bądź wiadmość uwzględniającą informacje z formularza). Po poprawnej weryfikacji Klient zostanie poproszony o odesłanie reklamowanych towarów na adres Usługodawcy.

3. Wysyłając reklamowany towar należy dołączyć do paczki dokument zakupu (fakturę) oraz wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek pobraniowych.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub w przypadku niedostępności towaru zaoferuje inne towary ze sklepu lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Podstawy do reklamacji nie stanowią różnice wyglądu otrzymanego Towaru z przedstawionymi egzemplarzami na stronie produktu mogącymi wynikać  z różnych ustawień wyswietlacza.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego jest Usługodawca.

2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, aczkolwiek bez ich podania nie ma możliwości złożenia zamówienia.
3. Usługodawca zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Klientowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, przenoszenia swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do odpowiedniego organu właściwego dla ochrony danych osobowych.

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz  podmiotom obsługującym płatności internetowe. Dane osobowe potrzebne są do realizacji złożonego zamówienia począwszy od potwierdzenia jego złożenia, obsługi płatności, wysłania produktów, prowadzenia rachunkowości oraz ewentualnego kontaktu.

6. Dane osobowe klientów mogą być także przetwarzane w celach marketingowych np.  w celu prezentowania ofert i rabatów.

7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@nelkoatopic.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

9. Dane klienta mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

- firmy, które pomagają prowadzić stronę internetową
- firmy przygotowujące kampanie reklamowe
- firmy hostingowe oraz zapewniające działanie systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych)
- firmy realizujące dostawy
- firmy obsługujące płatności na stronie internetowe ( np. przelewy internetowe, płatności kartą)

10.Okres przetwarzania danych związany jest z okresem trwania umowy oraz z czasem wymaganym  przez przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (mogą być usunięte po 3 latach od ostatniej aktywności klienta w sklepie).

Dane związane są z technologią cookies mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przeglądarki/urządzenia.

W przypadku działań marketingowych dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba że zaistnieje ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń. Wtedy dane będą przechowywane przez okres przedawnienia określony przepisami prawa ( kodeks cywilny).

Dane osobowe będą przechowywane gdy przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania np. w celu prowadzenia rachunkowości albo sprawozdawczości podatkowej.

Dane przechowywane też będą dłużej na wypadek wystąpienia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora danych, roszczeń  dochodzonych przez Administratora lub w celu obrony przed roszczeniami osób trzecich. W tym wypadku dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa (kodeks cywilny).

11. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które już zostało dokonane przed cofnięciem zgody.

Dane są również przetwarzane w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy klientem administratorem danych (podstawa prawna to uzasadniony interes administratora).

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,

Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianieKodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)Data opublikowania regulaminu: 22.07.2013 r.